Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:18:20, dokument aktualny]


1. Organy samorządowe miasta wydają akty prawne powszechnie obowiązujące na obszarze miasta i gminy
    w formie uchwał.
2. Akty prawne ustanawiają:
  a. Rada w formie uchwał,
  b. Burmistrz w formie zarządzeń – nie dotyczy wydawania zarządzeń porządkowych.
3. Projekty aktów wymienionych w ust. 2 przygotowują właściwe rzeczowo referaty.
4. Referat przygotowujący projekty aktów, o których mowa wyżej przedstawia je do zaopiniowania:
  a. Skarbnikowi Gminy – jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe,
  b. Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Samorządowego – jeżeli treść aktu dotyczy problematyki
      organizacyjnej,
  c. Radcom prawnym Urzędu,
  d. Kierownikom innych referatów, jeżeli zamierzona regulacja obejmuje problematykę dotyczącą zakresu tych
      referatów,
  e. właściwej Komisji Rady – gdy akt stanowić ma prawo miejscowe oraz gdy opinii Komisji wymaga uchwała
      Rady.
5. W miarę potrzeby przygotowywane projekty aktów prawnych powinny być konsultowane z przedstawicielami
    zainteresowanych organizacji społecznych, związków zawodowych i innych,
6. Uzasadnienie projektu winno wskazywać na cel opracowania aktu (opis stanu faktycznego i zamierzone
    efekty wprowadzenia go w życie oraz inne możliwości uregulowania jego przedmiotu) z argumentacją za
    dokonanym w projekcie wyborem,
7. Obsługa prawna Urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz
    wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną
    i formę prawną w porozumieniu z referatem, który opracował projekt.
8. Tak opracowany projekt trafiana sesję pod obrady Rady Miejskiej
9. Przepisy miasta i gminy ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub inny
    sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, chyba, że szczególne przepisy prawa
    stanowią inaczej.
10. W zakresie określonym ustawą przepisy miasta i gminy ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
11. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.
12. Powyższe postanowienia nie mogą być sprzeczne z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów,
     ustalającymi szczegółowy tryb i zasady postępowania w sprawach opracowywania, opiniowania
     i konsultowania projektów ustanawiających przepisy prawa miejscowego oraz ich wydawania.

opr. Róża Koźlik


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2983Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16