Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
(OGŁOSZENIA / Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-04-26 10:15:05, dokument aktualny]


Burmistrz Dobrodzienia

ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, 

 

 

I. Przedmiot przetargu:

1/ Działka gruntu nr 615/7 o pow. 0,1564 ha z k.m. 61 obręb Warłów

    zapisane w księdze wieczystej 48792 jako własność gminy Dobrodzień.

 

2/ Działka gruntu nr  617/7 o pow. 0,1745 ha z k.m. 61 obręb Warłów

    Zapisane w księdze wieczystej 48792 jako własność gminy Dobrodzień

 

3/ Działka gruntu nr  351/70  o pow. 0,4673 ha z k.m. 6 obręb Bzinica Nowa

    Zapisane w księdze wieczystej 50079 jako własność gminy Dobrodzień

 

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa ;

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny rolniczej przestrzenie produkcyjnej.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

1/ dla działki nr 615/7  wynosi     25.024,00 zł + należny podatek VAT,

2/ dla działki nr 617/7  wynosi     27.920,00 zł + należny podatek VAT,

3/ dla działki nr 351/70 wynosi  116.825,00 zł + należny podatek VAT,

 

 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1,  w dniu 17 maja 2011 r. o godzinie 10:30

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 150,00 złotych.

 

VI. Wymagania dotyczące wadium:

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

1.500,00 zł dla działki opisanej pod nr 1/

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

1.500,00 zł dla działki opisanej pod nr 2/

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

6.000,00 zł dla działki opisanej pod nr 3/

 

 

na  konto  Urzędu  Miejskiego w Dobrodzieniu  w  Banku  Spółdzielczym  w  Leśnicy  Oddział  Dobrodzień ul. Oleska 12  nr rachunku    57 8907 1047 2005 4000 0765 0005

do dnia 10-05-2011 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

 

WADIUM:

 

1/wpłacone przez oferenta, który  przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

2/wpłacone przez oferenta, który  przetarg wygra  zostanie zaliczone na poczet ceny  sprzedaży,

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca   nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu                     i terminie podanym w zawiadomieniu,

 

VII. Informacje ogólne:

 

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną       w  kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są  przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

        Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

        pokój nr 17 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej –  nad Komisariatem Policji )

        tel. 034 / 35 75 100  wew. 35

 

Dobrodzień, 21-04-2011 r.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Gabor
Data wytworzenia: 21.04.2011r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 959Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16