Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Rada Miejska
(ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Rada Miejska)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-05-13 09:23:15, dokument aktualny]


Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.. W skład Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wchodzi 15 radnych.
Do zadań Rady Miejskiej należy min:
- uchwalanie statutu Gminy,
- ustalenie wynagrodzenia burmistrza,
- przyjmowanie sprawozdań z działalności burmistrza,
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy – na wniosek burmistrza,
- uchwalanie budżetu Gminy,
- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy,
- uchwalanie programów gospodarczych
- nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy
- Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną

Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Pełny zakres działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz Statut Gminy Dobrodzień uchwalony Uchwałą Nr XLII/267/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 października 2002 roku.
Pełne brzmienie statutu Gminy Dobrodzień znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego a treść ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) jest dostępna do wglądu w pokoju Nr 15 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w godzinach pracy Urzędu.tj. w
poniedziałki, wtorki, środy,czwartki i piątki w godz. 7.30 do 15.30.
 

Skład Rady Miejskiej: 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karpinski Damian

Wiceprzewodniczący:
Czapla Paweł
Grabiński Edward

 

Radni:
Cholewa Bartosz
Czapla Paweł

Gaida Piotr

Gasch Erwin
Gaś Rozalia
Grabiński Edward
Karpinski Damian
Kasprzyk Jadwiga

Korzyniewski Eugeniusz

Kukowka Gabriel

Max Katarzyna

Miazga Tomasz
Miosga Irena
Ochman–Lizurek Małgorzata
Potyka Norbert

 

Komisje Rady

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

 

Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi ), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy
z Zagranicą

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Komisja Rewizyjna       

 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

 

 

Norbert  Potyka – przewodniczący komisji

Jadwiga  Kasprzyk – zastępca przewodniczącego komisji

Edward  Grabiński

Bartosz   Cholewa

Erwin   Gasch

Paweł   Czapla 

Małgorzata  Ochman-Lizurek

Eugeniusz   Korzyniewski

Tomasz  Miazga                        

 

 

Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Paweł Czapla - przewodniczący komisji
Erwin  Gasch - zastępca przewodniczacego komisji
Irena  Miosga
Małgorzata  Ochman-Lizurek
Bartosz  Cholewa
Piotr  Gaida
Gabriel  Kukowka 
Damian  Karpinski
Jadwiga  Kasprzyk  

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Piotr Gaida - przewodniczący komisji

Gabriel Kukowka - zastępca przewodniczącego komisji

Norbert  Potyka

Rozalia  Gaś

Eugeniusz  Korzyniewski

Tomasz  Miazga

Katarzyna  Max

Damian  Karpinski

Edward  Grabiński            

 

Komisja Rewizyjna       

 

Irena  Miosga - przewodnicząca komisji

Katarzyna  Max - zastępca przewodniczącej komisji

Rozalia  Gaś

Jadwiga  Kasprzyk

Małgorzata  Ochman-Lizurek  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2038

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 9430

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
edycja tekstu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16