Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

Wybierz podstronę:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  więcej >>


 • Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia postanowieniem KIO 1012 11 z dnia 24.05.2011 r. oraz udzielonej odpowiedzi na odwołanie - Bud. kanal. sanit. w m. Szemrowice i Warłów z tranzytem ściek. do oczyszcz. w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia odwołania wyrokiem KIO 881_11 z dnia 9 maja 2011 r. - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień
  więcej >>


 • Przetarg - Przyjmowanie odpadów komunalnych stałych na składowisko
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno - asfaltowymi
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł
  więcej >>


 • Wybór wykonawcy - przetarg paliwa na 2011r dla ZGKIM
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki
  więcej >>


 • Przetarg - Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2011r
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki
  więcej >>


 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterm. na realizację inw. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1 780 964,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Postępowanie o zamówienie publiczne - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterm. kredytu do kwoty 1.780.964,00 zł na wyprzedzające finansow. zad. inwestyc. pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach RPOWO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu cieplej wody dla krytej pływalni DELFIN w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności po rozstrzygnięciu odwołania - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowożenie dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym
  więcej >>


 • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszyj oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484194, 483194 km. 1 obręb Myślina
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484/194, 483/194 km. 1 obręb Myślina
  więcej >>


 • PRZETARG PALIWO 2010R - ZGKIM
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • przetarg ocieplenia 2009 - ZGKIM
  więcej >>


 • przetarg opał 2009-2010 ZGKIM
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej
  więcej >>


 • Ogłoszenie przetargu - Dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • ZGKiM ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa szafek na odzież do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową.
  więcej >>


 • Wybór oferty - węgiel
  więcej >>


 • PRZETARG-WĘGIEL 2009R
  więcej >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16