Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej 2007
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2008-01-07 11:21:06, dokument aktualny]


 

Uchwała Nr XIV 97 2007.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok
Załaczniki do Uchwały Nr XIV 97 2007.zip

Uchwała Nr XIV 96 2007.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIV 95 2007.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV 95 2007.doc

Uchwała Nr XIV 94 2007.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV 94 2007.doc

Uchwała Nr XIV 93 2007.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV 93 2007.doc

Uchwała Nr XIV 92 2007.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Uchwała Nr XIV 91 2007.doc z dnia  27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień na rok 2008

Uchwała Nr XIV 90 2007.doc z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w gimnazjum lub szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki

Uchwała Nr XIII 89 2007.doc z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 16.11.2007r. na działalność Burmistrza
Uzasadnienie.doc

Uchwała Nr XIII 88 2007.doc z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII 87 2007.doc z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XII 86 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XII 85 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r.Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII 84 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia osób powołanych przez Radę Miejską o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych

Uchwała Nr XII 83 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 83 2007.doc

Uchwała Nr XII 82 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XII 81 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII 80 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XII 79 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XII 78 2007.rtf z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XII 77 2007.doc z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XI 76 2007.doc z dnia 26 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XI 75 2007.doc z dnia 26 września 2007 roku w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie

Uchwała Nr XI 74 2007.doc z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zamiaru dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr X 73 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Dobrodzień za 2006r

Uchwała Nr X 72 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr X 71 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice

Uchwała Nr X 70 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu

Uchwała Nr X 69 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr X 68 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/03  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr X 67 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Dobrodzień do Rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
Załącznik do Uchwały Nr X 67 2007.doc

Uchwała Nr X 66 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie ustalenia treści Aktu Założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

Uchwała Nr X 65 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie ustalenia treści Aktu Założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

Uchwała Nr X 64 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr X 63 2007.doc z dnia 5 września 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu

Uchwała Nr IX 62 2007.doc z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr IX 61 2007.doc z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX 60 2007.doc z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr IX 59 2007.doc z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IX 58 2007.doc z dnia 28 czerwca 2007 roku W sprawie załatwienia skargi z dnia 13 czerwca 2007 roku na działalność Burmistrza Dobrodzienia
Uzasadnienie do skargi.doc

Uchwała Nr VIII 57 2007.doc z dnia 18 czerwca 2007 roku W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VIII 56 2007.doc z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Myślinką w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr VIII 55 2007.doc z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/51/2007 z dnia 20.04.2007r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr VIII 54 2007.doc z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Uchwała Nr VIII 53 2007.doc z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w gminie Dobrodzień w języku niemieckim

Uchwała Nr VIII 52 2007.doc z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dobrodzień

Uchwała Nr VII 51 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji „Termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu”.

Uchwała Nr VII 50 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji „ Budowa szaletu publicznego przy ul. Solnej w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr VII 49 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach”

Uchwała Nr VII 48 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do spółki i objęcia w niej udziałów

Uchwała Nr VII 47 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/01 z dnia 26.04.2001r zmienionej uchwałą Nr V/32/03 z dnia 21.02.2003r., zmienionej uchwałą Nr XVII/128/04 z dnia 29 marca 2004r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/206/2005 z dnia 12 kwietnia 2005r., zmienionej uchwałą z Nr XXXIX/302/2006 z dnia 8 września 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr VII 46 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych (niepedagogicznych) zatrudnionych w publicznym gimnazjum, publicznych szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Dobrodzień

Uchwała Nr VII 45 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

Uchwała Nr VII 44 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VII 43 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z działalności finansowej za rok 2006
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII 43 2007.doc

Uchwała Nr VII 42 2007.doc z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2006

Uchwała Nr VI 41 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI 40 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Miasta i Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

Uchwała Nr VI 39 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr VI 38 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Gminy Dobrodzień na lata 2007–2010
Załącznik do Uchwały Nr VI 38 2007.doc

Uchwała Nr VI 37 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr VI 36 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia treści Aktu Założycielskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

Uchwała Nr VI 35 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto i gminę Dobrodzień

Uchwała Nr VI 34 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Szemrowicach

Uchwała Nr VI 33 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Myślinie z Oddziałem Zamiejscowym w Ligocie Dobrodzieńskiej

Uchwała Nr VI 32 2007.doc z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

Uchwała Nr V 31 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Polskiego Projektu 400 Miast

Uchwała Nr V 30 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku W sprawie utworzenia podstacji ratownictwa medycznego dla gmin Dobrodzień i Zębowice

Uchwała Nr V 29 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowej na terenie miny i miny Dobrodzień

Uchwała Nr V 28 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Uchwała Nr V 27 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V 26 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V 26 2007.doc

Uchwała Nr V 25 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych

Uchwała Nr V 24 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Myślinie z Oddziałem Zamiejscowym w Ligocie Dobrodzieńskiej

Uchwała Nr V 23 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Szemrowicach

Uchwała Nr V 22 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Zmiany Uchwały Nr VIII/ 49/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto i gminę Dobrodzień

Uchwała Nr V 21 2007.doc z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia treści Aktu Założycielskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1100  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2399

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano uchwały z sesji XIII i XIV
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16