Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej 2009
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2010-01-06 14:16:00, dokument aktualny] 

Uchwała Nr XXXIII-259-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII-259-09.doc

Uchwała Nr XXXIII-258-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXIII-257-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/158/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia  29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Uchwała Nr XXXIII-256-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII-256-09.doc

Uchwała Nr XXXIII-255-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII-255-09.doc

Uchwała Nr XXXIII-254-09.pdf RAdy Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2010 rok
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII-254-09.doc

Uchwała Nr XXXII-253-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXII-252-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r.Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienioną uchwałami Nr XII/85/2007 z dnia 12.11.2007 i Nr XXIII/183/2008 z dnia 28.11.2008r.

Uchwała Nr XXXII-251-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXII-250-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII-249-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII-248-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXII-247-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXII-246-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXII-245-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2010
załącznik do uchwały XXXII-245-09.doc

Uchwała Nr XXXII-244-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXXII-243-09.rtf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXI-242-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2009 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXXI-242-09.doc

Uchwała Nr XXXI-241-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Myślina–Turza o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wyremontowanie chodnika przy drodze powiatowej

Uchwała Nr XXXI-240-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przystąpienia sołectw Myślina-Turza, Pludry do programu „Odnowy Wsi”

Uchwała Nr XXXI-239-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie przystąpienia do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” i  jego realizacji w latach 2010-2011

Uchwała Nr XXXI-238-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw

Uchwała Nr XXX-237-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/208/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi powiatowej Nr 1952 0 Dobrodzień – Klekotna – gr. woj. śląskiego

Uchwała Nr XXX-236-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

Uchwała Nr XXX-235-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXX-235-09.doc

Uchwała Nr XXX-234-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/218/2009 z dnia 02.06.2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka” w części na odtworzenie nawierzchni ulic

Uchwała Nr XXX-233-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXX-232-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XXX-231-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

Uchwała Nr XXX-230-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w  miejscowości Pludry
Załącznik do Uchwały Nr XXX-230-09.doc

Uchwała Nr XXIX-229-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków

Uchwała Nr XXIX-228-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2009 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-228-09.doc

Uchwała Nr XXVIII-227-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej 1959 0 Gosławice – Rędziny – gr. woj. śląskiego /Sieraków/

Uchwała Nr XXVIII-226-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXVIII-225-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII-224-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr XXVII-223-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na dofinansowanie kosztów eksploatacji punktu pogotowia ratunkowego przy ulicy Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXVII-222-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłacie targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXVII-221-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-221-09.doc

Uchwała Nr XXVII-220-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-220-09.doc

Uchwała Nr XXVII-219-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXVII-218-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka” w części na odtworzenie nawierzchni ulic

Uchwała Nr XXVII-217-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Dobrodzień za 2008 rok

Uchwała Nr XXVII-216-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2004 roku zmienionej uchwałą nr XX/155/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie regulaminu nadawania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr XXVII-215-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-215-09.doc

Uchwała Nr XXVII-214-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

Uchwała Nr XXVII-213-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dajmy im szansę – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień”

Uchwała Nr XXVII-212-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Dobrodzienia

Uchwała Nr XXVI-211-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXVI-210-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie"

Uchwała Nr XXVI-209-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej 1959 0 Gosławice–Rędziny-gr.woj.śląskiego/Sieraków/”

Uchwała Nr XXVI-208-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont drogi powiatowej Nr 1952 0 Dobrodzień-Klekotna–gr.woj.śląskiego

Uchwała Nr XXVI-207-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

Uchwała Nr XXVI-206-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVI-205-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłacie targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXVI-204-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI-204-09.doc

Uchwała Nr XXVI-203-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXVI-202-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXVI-201-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załącznik do uchwały Nr XXVI-201-09.doc

Uchwała Nr XXVI-200-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Dobrodzień
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI-200-09.doc

Uchwała Nr XXVI-199-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z działalności finansowej za rok 2008

Uchwała Nr XXVI-198-09.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2008

uchwała Nr XXV-197-2009.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 37/ 2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXV-196-2009.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2009 roku

Uchwała Nr XXV-195-2009.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka”

uchwała Nr XXV-194-2009.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych (niepedagogicznych) zatrudnionych w publicznym gimnazjum, publicznych szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno - przedszkolnych na terenie gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXV-193-2009.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

uchwała Nr XXV-192-2009.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-192-2009.doc

Uchwała Nr XXV-191-2009.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie załatwienia skargi, która wpłynęła do urzędu w dniu 28 stycznia 2009r. na działalność Burmistrza Dobrodzienia
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-191-2009.doc  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 924  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2593

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. uchwały z sesji nr XXXIII
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16