Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej 2008
(DANE PUBLICZNE / Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2009-01-08 13:11:43, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXIV 190 2008.doc z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIV 189 2008.doc z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009
Załącznik do Uchwały Nr XXIV 189 2008.doc

Uchwała Nr XXIV 188 2008.doc z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Załącznik do Uchwały Nr XXIV 188 2008.doc

Uchwała Nr XXIV 187 2008.doc z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXIV 186 2008.doc z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 marca 2007r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIV 185 2008.doc z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Załączniki do Uchwały Nr XXIV 185 2008.zip

Uchwała Nr XXIII 184 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIII 183 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 13.02.2007r. oraz uchwały nr XII/85/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIII 182 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIII 181 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII 180 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIII 179 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXIII 178 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/03 Rady Miejskiej Dobrodzieniu z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zmienionej uchwałą Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 września 2007 roku

Uchwała Nr XXIII 177 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXIII 176 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XXIII 175 2008.doc z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szemrowice
Załącznik do Uchwały Nr XXIII 175 2008.doc

Uchwała Nr XXII 174 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji „Połączenie sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień – nadzór i realizacja”

Uchwała Nr XXII 173 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok
Załącznik do Uchwały Nr XXII 173 2008.doc

Uchwała Nr XXII 172 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Oleśnie
Załącznik do Uchwały Nr XXII 172 2008.doc

Uchwała Nr XXII 171 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania różnych form reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Dobrodzień
Załącznik do Uchwały Nr XXII 171 2008.doc

Uchwała Nr XXII 170 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII 169 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXII 168 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

Uchwała Nr XXII 167 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych  straży pożarnych

Uchwała Nr XXII 166 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie  rozwiązania i likwidacji Związku Gmin

Uchwała Nr XXII 165 2008.doc z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2009
 

Uchwała Nr XXI 164 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Dobrodzieniu do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Uchwała Nr XXI 163 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do  budżetu miasta i gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXI 162 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie

Uchwała Nr XXI 161 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd

Uchwała Nr XXI 160 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wniosku w przedmiocie wpisu Gminy Dobrodzień do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy
Załącznik do Uchwały Nr XXI 160 2008.doc

Uchwała Nr XXI 159 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

Uchwała Nr XXI 158 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Uchwała Nr XXI 157 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXI 156 2008.doc z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28.05.2004r. „w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr XX 155 2008.doc z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dobrodzień”

Uchwała Nr XX 154 2008.doc z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dajmy im szansę – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień”

Uchwała Nr XX 153 2008.doc z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XX 152 2008.doc z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 dla gminy Dobrodzień”

Uchwała Nr XX 151 2008.doc z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIX 150 2008.doc z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIX 149 2008.doc z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr XIX 148 2008.doc z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 dla gminy Dobrodzień’’
Załącznik do Uchwały Nr XIX 148 2008.doc
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX 148 2008.doc

Uchwała Nr XIX 147 2008.doc z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień

Uchwała Nr XIX 146 2008.doc z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań na rzecz realizacji z Powiatem Oleskim wspólnego przedsięwzięcia budowy chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1952 O na dz.  o nr. 64, 65, 67, 68, 145, 146 km obręb Rzędowice

Uchwała Nr XIX 145 2008.doc z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie załatwienia skargi, która wpłynęła do urzędu w dniu 25 czerwca 2008 roku na działalność Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr XVIII 144 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr XVIII 143 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/124/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XVIII 142 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia

Uchwała Nr XVIII 141 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy na 2008r

Uchwała Nr XVIII 140 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Uchwała Nr XVIII 139 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XVIII 138 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia strategii integracji i polityki Społecznej na lata 2005-2015

Uchwała Nr XVIII 137 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XVIII 136 2008.doc z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XVII 135 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok
Załącznik do Uchwały Nr XVII 135 2008.doc

Uchwała Nr XVII 134 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku  w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Dobrodzień za 2007 rok

Uchwała Nr XVII 133 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Stawiamy na lepsze jutro – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień”, w ramach Priorytetu VII Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XVII 132 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 71/IX/ 91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 1991r. w sprawie powołania Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XVII 131 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Turza

Uchwała Nr XVII 130 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XVII 129 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do realizacji projektu w ramach Poddziałania  5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XVII 128 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia gmin

Uchwała Nr XVII 127 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Uchwała Nr XVII 126 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kocury – Malichów

Uchwała Nr XVII 125 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzędowice
Załącznik do Uchwały Nr XVII 125 2008.doc

Uchwała Nr XVII 124 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XVII 123 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie załatwienia skargi, która wpłynęła do urzędu w dniu 12 maja 2008 roku na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
Załącznik do Uchwały Nr XVII 123 2008.doc

Uchwała Nr XVII 122 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie załatwienia skargi, która wpłynęła do urzędu w dniu 12 maja 2008 roku na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
Załącznik do Uchwały Nr XVII 122 2008.doc

Uchwała Nr XVI 121 2008 .doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Modernizacja ulicy Topolowej w Dobrodzieniu”

Uchwała Nr XVI 120 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Modernizacja ulicy Górnej w Rzędowicach”

Uchwała Nr XVI 119 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji "Modernizacja ulicy Lipowej w Malichowie”

Uchwała Nr XVI 118 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Dobrodzienia

Uchwała Nr XVI 117 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany kategorii drogi gminnej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XVI 116 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI 115 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2008 z dnia 17 marca 2008 roku Rady Miejskiej w Dobrodzieniu o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach”

Uchwała Nr XVI 114 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywana i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XVI 113 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z działalności finansowej za rok 2007

Uchwała Nr XVI 112 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2007
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI 112 2008.doc

Uchwała Nr XV 111 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolejce”

Uchwała Nr XV 110 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bzinicy Starej”

Uchwała Nr XV 109 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bzinicy Nowej”

Uchwała Nr XV 108 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach”

Uchwała Nr XV 107 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XV 106 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego z siedzibą w Leśnicy

Uchwała Nr XV 105 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie wystąpienia Gminy Dobrodzień z Międzygminnego Związku „Trias Opolski” z siedzibą w Opolu

Uchwała Nr XV 104 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XV 103 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca  2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywana i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XV 102 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Uchwała Nr XV 101 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie ustalenia na rok 2008 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XV 100 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/01 z dnia 26.04.2001r zmienionej uchwałą Nr V/32/03 z dnia 21.02.2003r., zmienionej uchwałą Nr XVII/128/04 z dnia 29 marca 2004r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/206/2005 z dnia 12 kwietnia 2005r., zmienionej uchwałą z Nr XXXIX/302/2006 z dnia 8 września 2006r., zmienionej uchwałą z Nr VII /47/ 208 z dnia 20 kwietnia 2007r.  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XV 99 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobrodzień

Uchwała Nr XV 98 2008.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego na uchwałę Nr XIV/92/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1575  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3045

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano uchwały z sesji XXIV
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16