Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTY USŁUG
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Karty usług)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-08-23 14:45:01, dokument aktualny]


KARTY USŁUG

 

 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

 

 

karta usług - wydanie zezwolenia na usunięcie, wycięcie drzew i krzewów na gruntach należących do osób prywatnych.pdf WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na usunięcie dzrew, krzewów.pdf
karta usług - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf wniosek o wydanie decyzji o posiadaniu psa rasy uznanej za agresywną.pdf
karta usług - zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf

WNIOSEK o wydanie zaśiadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf

karta usług - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.pdf

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego.pdf

 

HANDEL I USŁUGI

 

karta usług - wpis do centralnej ewidencji działalności i informacji gospodarczej.pdf

CEIDG-1.pdf
Instrukcja CEIDG-1.pdf

karta usług - wykreślenie wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf

CEIDG-1.pdf
Instrukcja CEIDG-1.pdf

karta usług - zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.pdf

CEIDG-1.pdf
Instrukcja CEIDG-1.pdf

karta usług - zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.pdf

CEIDG-1.pdf
Instrukcja CEIDG-1.pdf

karta usług - zmiana we wpisia w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf

CEIDG-1.pdf
Instrukcja CEIDG-1.pdf

karta usług - wydanie zaświdczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.pdf podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.pdf
karta usług - wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.pdf wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.pdf
karta usług - wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.pdf


OCHRONA ŚRODOWISKA

 

karta usług - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia.pdf

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

karta usług - pierwszy dowód osobisty dla osoby, która nie ukończyła 18 lat.pdf wniosek - dowód osobisty.pdf
karta usług - pierwszy dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 18 lat.pdf wniosek - dowód osobisty.pdf
karta usług - wymiana dowodu osobistego w przypadku zmiany danych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności.pdf wniosek - dowód osobisty.pdf
karta usług - udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego.pdf

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.pdf

karta usług - wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazd za granicę na pobyt czasowy.pdf

-

karta usług - wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.pdf

-

karta usług - zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy obywateli polskich.pdf

-

karta usług - zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli polskich.pdf

-

karta usług - zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.pdf

-

karta usług - zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich.pdf

-

karta usług - zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu.pdf

podanie o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu.pdf
Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.pdf

 


FINANSE I PODATKI

 

karta usług - podatek leśny - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - osoby fizyczne.pdf

il_01_04.doc

zl-1b_01.03.doc

zl_1a_02.doc

karta usług - podatek leśny - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - osoby prawne.pdf

dl_01.06.doc

zl-1b_01.03.doc

zl_1a_02.doc

karta usług - podatek od nieruchomości - powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - osoby fizyczne.pdf

in_01.04.doc

zn-1b_02.03.doc

zn_1a_01.doc

karta usług - podatek od nieruchomości - powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - osoby prawne.pdf

dn_01.05.doc

zn-1b_02.03.doc

zn_1a_01.doc

karta usług - podatek rolny - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - osoby fizyczne.pdf

inf.rolna.doc

zr-1b_01.05.doc

zr_1a_01_03.doc

karta usług - podatek rolny - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - osoby prawne.pdf

dr_01.04.doc

zr-1b_01.05.doc

zr_1a_01_03.doc

karta usług - łączne zobowiązanie pieniężne - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - osoby fizyczne.pdf

in_01.04.doc

zn-1b_02.03.doc

zn_1a_01.doc

inf.rolna.doc

zr-1b_01.05.doc

zr_1a_01_03.doc

il_01_04.doc

zl-1b_01.03.doc

zl_1a_02.doc

karta usług - ulga z tytułu zakupu gruntu - osoby fizyczne.pdf wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntu.pdf
karta usług - ulga z tytułu zakupu gruntu - osoby prawne.pdf wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntu.pdf
karta usług - ulga inwestycyjna w podatku rolnym - osoby fizyczne.pdf

-

karta usług - ulga inwestycyjna w podatku rolnym - osoby prawne.pdf

-

karta usług - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz środków transportowych - osoby fizyczne.pdf wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, zaległości podatkowej z odsetkami.pdf
karta usług - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, oraz środków transportowych - osoby prawne.pdf wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, zaległości podatkowej z odsetkami.pdf
karta usług - umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych - osoby fizyczne.pdf wniosek o umorzenie zaległości.pdf
karta usług - umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych - osoby prawne.pdf wniosek o umorzenie zaległości.pdf
karta usług - ulga wojskowa.pdf wniosek o przyznanie ulgi wojskowej.pdf
karta usług - podatek od środków transportowych - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu.pdf

DT-1.pdf
DT-1A.pdf

karta usług - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.pdf

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.pdf

karta usług - zaświadczenie o wielkości gospodarstwa.pdf wniosek o wydanie zaświadczenia o wlk użytków rolnych.pdf

 

BUDOWNICTWO

 

karta usług - nadanie numeru posesji, nieruchomości.pdf wniosek nadanie numeru posesji, nieruchomości.pdf
karta usług - wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.pdf wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości.pdf
karta usług - Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.pdf Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium.pdf
karta usług - Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenie ze studium.pdf
karta usług - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.pdf Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
karta usług - Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.pdf Wniosek zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania.pdf
karta usług - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o warunkach zabudowy).pdf Wniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.pdf

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

karta usług - odpisy skrócone akt stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych.pdf podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu na druku wielojęzycznym.pdf
karta usług - rejestracja zgonów.pdf

-

karta usług - uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf

-

karta usług - wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja.pdf

-

karta usług - wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.pdf podanie o wydanie dokumentu.pdf
karta usług - zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem usc.pdf

-

karta usług - zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą.pdf -
karta usług - zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy.pdf

-

karta usług - zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na ślub.pdf

-

karta usług - zgłoszenie urodzenia dziecka.pdf

-

karta usług - zmiana imienia i nazwiska.pdf -


 MłODOCIANI PRACOWNICY

karta usług - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.pdf wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf
zawiadomienie o zawarciu umowy z między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.pdfGOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI

 

 

karta usług - wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.pdf

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf
harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.pdf

karta usług - dzierżawa gruntów komunalnych w drodze przetargu na rzecz wnioskodawców.pdf wniosek o dzierżawę gruntu stanowiącego własność gminy dobrodzień.pdf
karta usług - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf wniosek o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf
karta usług - przydział lokalu mieszkalnego.pdf wniosek o przydział mieszkania.pdf
karta usług - sprzedaż gruntów komunalnych w drodze przetargu na rzecz wnioskodawców.pdf wniosek o sprzedaż gruntu stanowiącego własność gminy dobrodzień.pdf
karta usług - wydanie zezwolenia na usunięcie, wycięcie drzew i krzewów.pdf wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów.pdf
karta usług - sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - na rzecz najemcy.pdf wniosek o wykup lokalu mieszkalnego - budynku mieszkalnego - jednorodzinnego.pdf
karta usług - przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3167  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 29857

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
modyfikacja kart usług
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16