Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2006-02-10 10:09:50, dokument aktualny]


- podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U z 2002 r Nr 9 poz.84 z późn. zm) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane :
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Art.3 w/w ustawy szczegółowo wymienia kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, m.in. są to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawę opodatkowania zgodnie z art.4 w/w ustawy stanowi:
- dla gruntów - powierzchnia,
- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

Termin płatności w/w podatku:
Dla osób fizycznych - podatek od nieruchomości płatny jest w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Wysokość stawek podatkowych na 2006 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02.12.2005, której treść znajduje się poniżej.
- Uchwała Nr XXXII 249 2005.doc

opr. Irena Kaziur

- podatek rolny

Zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr.9 z 2002r. poz.84 z póz. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej. W zmianie, która obowiązuje od 01.01.2003 roku, w skład gospodarstwa rolnego nie wchodzą „grunty pod zabudowaniami związane z prowadzeniem tego gospodarstwa rolnego”. Aby grunty te mogły stanowić gospodarstwo rolne, muszą być sklasyfikowane jako użytki rolne.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- Właścicielami gruntów
- Posiadaczami samoistnymi gruntów
- Użytkownikami wieczystymi gruntów
- Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 roku (Dz.U.Nr38poz 454 z póz. zm.) użytki rolne dzielą się na:
1. grunty orne – R
2. sady – S; SR; SŁ; SPs
3. łąki trwałe – Ł
4. pastwiska trwałe – Ps
5. grunty rolne zabudowane – BR; BŁ; BPs
6. grunty pod stawami – W
7. grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz; LzR; LzŁ; LzPs

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH.doc

Zakwalifikowanie gminy, miasta oraz dzielnicy do okręgów podatkowych normuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2001roku w sprawie zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych (DzU. Nr.143 poz. 1614).
Kryterium zakwalifikowania Gminy Dobrodzień do I okręgu podatkowego stanowi tzw. waloryzacja rolnicza przestrzeni produkcyjnej, uwzględniająca określone czynniki przyrodnicze (przydatność rolnicza gleb, ocena plonotwórczości klimatu w odniesieniu do podstawowych upraw, warunki wodne środowiska,rzeźba terenu) oraz poziom ekonomiczny (kultura uprawy, umaszynowienie, rynek zbytu i zaopatrzenia)

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5q żyta
2. powyżej 1 ha fizycznego gruntów – równowartość pieniężną 5q żyta

Terminy płatności podatku rolnego:
do 15 marca; 15 maja; 15 września; 15 listopada [roku podatkowego]

opr. Alfred Paprotny

- podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i poniżej 12t
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
6. przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
7. autobusy.

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 określa uchwała nr XXXII/250/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych
-Uchwała Nr XXXII 250 2005.doc
Przy określaniu stawek uwzględnia się rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, rodzaj zawieszenia, ilość osi.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych i powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany z ruchu ( wyrejestrowany ) lub zbyty.
Terminy płatności
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
- do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.
Po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek składania deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok ( DT-1 i DT-1/A ) w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania.

opr. Teresa Skorupa.


- opłata targowa

Opłatę targową zgodnie z art. 15ust.1 ustawy z dniua 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U z 2002 roku Nr 9 poz.84 z późn. zm.) pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
- Uchwała Nr XXIV 184 04.doc

opr. Róża Koźlik

 

Wzory deklaracji:

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.doc

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2350  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4305

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16