Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
(OGŁOSZENIA / Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-04-26 10:10:25, dokument aktualny]


Burmistrz Dobrodzienia

ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, 

 

 

I. Przedmiot przetargu:

- Działka gruntu nr 1012 o pow. 0,4795 ha z k.m. 1 obręb Dobrodzień

    zapisane w księdze wieczystej 41527 jako własność gminy Dobrodzień.

 

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa ;

 

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny rolniczej przestrzenie produkcyjnej.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

- dla działki nr  1012  wynosi  170,00 zł + należny podatek VAT,

 

V. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1,  w dniu 17 maja 2011 r. o godzinie 10:00

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosić będzie 40,00 złotych.

 

VI. Wymagania dotyczące wadium:

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

50,00 zł

 

 

na  konto  Urzędu  Miejskiego w Dobrodzieniu  w  Banku  Spółdzielczym  w  Leśnicy  Oddział  Dobrodzień ul. Oleska 12  nr rachunku    57 8907 1047 2005 4000 0765 0005

do dnia 10-05-2011 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

 

 

WADIUM:

 

1/wpłacone przez oferenta, który  przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

 

2/wpłacone przez oferenta, który  przetarg wygra  zostanie zaliczone na poczet ceny  sprzedaży,

 

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca   nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu                     i terminie podanym w zawiadomieniu,

 

VII. Informacje ogólne:

 

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną       w  kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są  przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

        Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

        pokój nr 17 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej –  nad Komisariatem Policji )

        tel. 034 / 35 75 100  wew. 35

 

 

 

Dobrodzień, 21-04-2011 r.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Gabor
Data wytworzenia: 21.04.2011r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 462Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16