Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:21:57, dokument aktualny]


Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.
Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje burmistrz miasta zwany „organem ewidencyjnym”.
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł.
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać :
1. Oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego nr ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada.
2. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
3. Określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/.
4. Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Następnie organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
Przedsiębiorca z otrzymanym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgłasza się w Urzędzie Statystycznym w celu uzyskania REGON-u, w Urzędzie Skarbowym /NIP/ i w ZUS-ie.
Przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej za pośrednictwem organu ewidencyjnego może złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej /REGON/ oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne. Organ ewidencyjny powyższy wniosek przesyła do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę .
Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia organowi ewidencyjnemu zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do przedsiębiorcy i wykonywanej działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, w ciągu 14 dni od powstania tych zmian.
Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić również fakt zaprzestania wykonywania działalności.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku :
1/ zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
2/ jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, które uzasadnią odmowę wpisu,
3/ wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki
cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
4/ Organ ewidencyjny po dokonaniu wpisu zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
wykreśla wpis z urzędu w chwili, gdy decyzja stanie się ostateczna ,
5/ gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa lub gdy dowody, na podstawie
których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się podrobione lub
przerobione – stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji.
6/ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z ewidencji
prowadzonej przez dotychczas właściwy organ ewidencyjny.
Wnoiski:
Rejestracja działalności gospodarczej - wniosek1.doc
Zmiana w ewidencji działalności gospodarczej - wniosek2.doc

opr. Bogusława Kryś


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 952  |  pokaż szczegóły załączników >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16