Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:27:04, dokument aktualny]


Informacje w sprawie podziału nieruchomości:
Podziału można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku planu zasady podziału określa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego ( dotyczy prawie całego terenu Gminy Dobrodzień ). Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji burmistrza, wykonuje te czynności uprawniony geodeta. Podział jest dokonywany na wniosek i koszt osoby mającej w tym interes prawny. Wniosek składa się do Urzędu i powinien zawierać :
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości / odpis księgi wieczystej /,
- wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego,
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a przypadku jej braku- na kopii mapy katastralnej,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( gdy nie ma planu ) – decyzję można uzyskać w Urzędzie.
Burmistrz po sprawdzeniu złożonego wniosku wydaje postanowienie, a następnie geodeta prowadzi swoje czynności i składa wstępny projekt podziału, który powinien zawierać :
1) opis i położenie nieruchomości,
2) granice i oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi,
3) oznaczenie nieruchomości sąsiednich,
4) granice i oznaczenie proponowanych do wydzielenia działek gruntu.
Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej lub nie ustanowi się służebności na drodze wewnętrznej. Burmistrz wydaje decyzję, która kończy postępowanie podziałowe. Prawomocna decyzja przekazana zostaje do służb geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Oleśnie celem wprowadzenia zmian, a wnioskodawca z otrzymana decyzją winien zgłosić się w Sądzie Grodzkim w Oleśnie celem dokonania zmian w księgach wieczystych.
Informacje w/s podziału można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu w pokoju nr 1 u inspektora ds. budownictwa w godzinach pracy urzędu.

Informacje w sprawie rozgraniczenia nieruchomości:
Celem tych czynności jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi działkami lub innymi gruntami. Rozgraniczenia dokonuje burmistrz z urzędu lub na wniosek strony, a w wypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ). Wniosek winien zawierać :
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości / odpis księgi wieczystej /,
- wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego,
- mapę ewidencyjną z zaznaczoną działką.
Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez burmistrza na podstawie wydanego postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
Zawiadomione strony w/w postępowania zobowiązane są do stawienia się na gruncie w dniu i o godz. określonej w doręczonym postanowieniu z dokumentem tożsamości, mogą ich zastąpić upoważnieni pełnomocnicy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej – przy braku w/w danych lub ich sprzeczności przebieg granic ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody, która przed nim zawarta ma moc ugody sądowej. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.
Jeżeli nie dojdzie do ugody Urząd przekazuje z urzędu sprawę do sądu, który rozpatruje sprawę o rozgraniczenie w trybie postępowania nieprocesowego.
Burmistrz, po dokonaniu oceny prawidłowości wykonania czynności przez geodetę, gdy strony nie zawarły ugody i ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych lub zgodnego oświadczenia stron, wydaje decyzję zatwierdzającą przebieg granic, która po uprawomocnieniu przekazana zostaje do służb geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Oleśnie celem wprowadzenia zmian.
Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu w pokoju nr 1 u inspektora ds. budownictwa w godzinach pracy urzędu.

opr. Ewald Zajonc


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1025Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16