Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZAMELDOWANIE
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-13 12:52:06, dokument aktualny]


Dokonując zameldowania na pobyt stały, osoba przedstawia zaświadczenie
o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego ( jeżeli był poza miastem i gminą Dobrodzień) oraz wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” zgłaszając organowi gminy następujące dane:
1) nazwisko i imiona,
2) nazwisko rodowe,
3) nazwiska i imiona poprzednie,
4) imiona rodziców,
5) nazwiska rodowe rodziców,
6) stan cywilny,
7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe,
8) płeć,
9) datę i miejsce urodzenia,
10) obywatelstwo,
11) numer PESEL,
12) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych,
13) adres poprzedniego miejsca pobytu stałego,
14) adres nowego miejsca pobytu stałego,
15) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
16) o wykształceniu.

Dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” zgłaszając organowi gminy dane zawarte w formularzu.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące wykazuje na formularzu meldunkowym potwierdzenie pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
Potwierdzenia faktu pobytu osoby dokonuje wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu przedkładając równocześnie dokument stanowiący o prawie do dysponowania mieszkaniem czy budynkiem (np. akt własności, wypis z rejestru ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu itp.). Osoba ta winna posiadać dowód osobisty.
Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu.
Dzieci do lat 7 są zwolnione z obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy do 3 miesięcy.
Wymagane dokumenty:
1) dowód osobisty,
2) odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość,
3) książeczka wojskowa – w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
Opłaty:
bez opłaty
Termin załatwienia sprawy:
w obecności strony
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. nr 139 poz.993 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.12.2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010r. nr 257 poz. 1743)

Opracował(a): Marzena Kurowska

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 396

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1132

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16