Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
DOWODY OSOBISTE
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2010-10-11 10:52:00, dokument aktualny]


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.
Ponadto dowód osobisty uprawnia obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
od ukończenia 18 roku życia, od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

W celu wymiany oraz uzyskania  po raz pierwszy dowodu osobistego należy osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrodzień złożyć:
- wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm
- aktualnie posiadany dokument tożsamości
- oraz odpis skrócony aktu urodzenia dla osób, które nie zmieniały stanu cywilnego lub odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli dokumenty sporządzone są w innych Urzędach Stanu Cywilnego, dokumenty te wolne są od opłaty skarbowej.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym-z wnioskiem należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa,
2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby –z wnioskiem należy wystąpić niezwłocznie,
3) upływu terminu ważności dowodu osobistego-z wnioskiem należy wystąpić nie później niż 30 dni przed jego upływem terminu ważności dokumentu.

Dowód osobisty zostanie unieważniony po upływie 3 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności ,a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą po upływie 4 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności .

Osoba która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy, ponieważ w/w dokument podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie ,zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 622

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1725

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dod. informacje nt. dowodów
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16