Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. OGŁOSZENIA
  1. Informacja publiczna
   • Informacja publiczna »»
  2. Udostępnianie informacji publicznej
   • Udostępnianie informacji publicznej »»
  3. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
   • 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2 - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową. »»
   • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011 »»
   • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa szafek na odzież do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012 »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowożenie dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterm. kredytu do kwoty 1.780.964,00 zł na wyprzedzające finansow. zad. inwestyc. pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu w ramach RPOWO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni Delfin w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno - asfaltowymi »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach »»
   • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484/194, 483/194 km. 1 obręb Myślina »»
   • Ogłoszenie przetargu - Dowożenie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach »»
   • Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012 »»
   • Postępowanie o zamówienie publiczne - Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2010/2011 »»
   • Przetarg - Przyjmowanie odpadów komunalnych stałych na składowisko »»
   • Przetarg - Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2011r »»
   • przetarg ocieplenia 2009 - ZGKIM »»
   • przetarg opał 2009-2010 ZGKIM »»
   • PRZETARG PALIWO 2010R - ZGKIM »»
   • PRZETARG-WĘGIEL 2009R »»
   • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień »»
   • Wybór oferty - węgiel »»
   • Wybór wykonawcy - przetarg paliwa na 2011r dla ZGKIM »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1-Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Pludrach. 2-Budowa drogi wewnętrznej, ul. Skośna w Pludrach »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka; 2.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja i remont hali basenu na krytej pływalni w Dobrodzieniu »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stdionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. Rolnej i Sportowej w Główczycach, ul. Polnej w Gosławicach oraz ul. Kwiatowej w Rzędowicach »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1 780 964,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Dobrodzień kredytu długoterm. na realizację inw. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu cieplej wody dla krytej pływalni DELFIN w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi »»
   • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana na terenie Gminy Dobrodzień istniejących tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na tablice zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 2.490.000,00 zł »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku powtórzenia tej czynności po rozstrzygnięciu odwołania - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia odwołania wyrokiem KIO 881_11 z dnia 9 maja 2011 r. - Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w Gminie Dobrodzień »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia postanowieniem KIO 1012 11 z dnia 24.05.2011 r. oraz udzielonej odpowiedzi na odwołanie - Bud. kanal. sanit. w m. Szemrowice i Warłów z tranzytem ściek. do oczyszcz. w Dobrodzieniu »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy »»
   • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszyj oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Myślina dz. Nr 484194, 483194 km. 1 obręb Myślina »»
   • ZGKiM ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji ZGKiM w Dobrodzieniu »»
  4. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
   • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień »»
   • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień »»
   • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Bzinicy Nowej przy ul. Spółdzielczej 19 »»
   • I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień »»
   • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Pietraszowie przy ul. Figla 3 »»
   • Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, położonych w Pietraszowie przy ul. Figla 3 »»
   • Ogloszenie o przetargu na dzierzawy »»
   • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu I ustnego na sprzedaż nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej »»
   • Protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 9.09.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci położonej w Dobrodzieniu »»
   • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczacy sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej »»
   • Przetarg I ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomosci rolnej położonej w Bzinicy Nowej »»
   • Przetarg i ustny nieograniczony dotyczący wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobrodzieniu »»
   • Przetarg Iustny nieograniczonydotyczacy wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Warłowie »»
  5. Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
   • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego »»
   • Konkurs ofert dotyczący wsparcia i powierzenia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu »»
   • Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2009 »»
   • Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2010 »»
   • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego 2008 roku w zakresie Kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku, Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu »»
   • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011 »»
   • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011 »»
   • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych »»
   • Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania »»
   • Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dn.09.05.2008r »»
   • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku »»
  6. Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
   • Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba »»
   • Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych »»
   • Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku »»
  7. Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
   • Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG »»

 2. WYBORY
  1. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
   • Wybory do Sejmu i Senatu 2011 »»

 3. ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
  1. Burmistrz
  2. Zastępca Burmistrza
   • Zastępca Burmistrza »»
  3. Sekretarz
  4. Rada Miejska
  5. Statut gminy
  6. Regulamin organizacyjny
   • Regulamin organizacyjny »»
  7. Majątek Gminy
   • Majątek Gminy »»

 4. ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
  1. Zasady i tryb działania władzy publicznej
   • Zasady i tryb działania władzy publicznej »»
  2. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
   • Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych »»
  3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
   • DODATKI MIESZKANIOWE »»
   • DOWODY OSOBISTE »»
   • DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI »»
   • EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ »»
   • INFORMACJE OGÓLNE »»
   • PODATKI I OPŁATY LOKALNE »»
   • PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI »»
   • PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO »»
   • WYMELDOWANIE »»
   • ZAŁATWIANIE SPRAW W USC ORAZ DOKUMENTY STANU CYWILNEGO »»
   • ZAMELDOWANIE »»
   • ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ »»
   • ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW »»
   • ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH »»
  4. Karty usług
  5. Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
   • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa »»

 5. POLITYKA WEW. I ZAGR.
  1. Zamierzenia i działania władzy publicznej
   • Plany Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej »»
   • Program Gospodarki Odpadami »»
  2. Projekty aktów normatywnych
   • Porządek Obrad Komisji Stałych Rady Miejskiej »»
   • Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej »»
  3. Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
   • Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji »»
  4. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
   • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień »»
  5. Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
   • Plan Odnowy Miasta Dobrodzień na lata 2010-2017 »»

 6. DANE PUBLICZNE
  1. Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
   • Badanie uchwał »»
   • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2003 - 2005 »»
   • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2006 »»
   • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2007 »»
   • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2008 »»
   • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2009 »»
   • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2010 »»
   • Protokoły z obrad Sesji Rady Miejskiej 2011 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2006 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2007 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2008 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2009 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2010 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady 2011 »»
   • Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej 2003 - 2005 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej 2004 - 2005 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej 2006 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej 2007 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej 2008 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej 2009 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej 2010 »»
   • Uchwały Rady Miejskiej 2011 »»
   • Zarządzenia Burmistrza 2004-2005 »»
   • Zarządzenia Burmistrza 2006 »»
   • Zarządzenia Burmistrza 2007 »»
   • Zarządzenia Burmistrza 2008 »»
   • Zarządzenia Burmistrza 2009 »»
   • Zarządzenia Burmistrza 2010 »»
   • Zarządzenia Burmistrza 2011 »»
  2. Budżet gminy 2011
   • Budżet gminy 2011 »»
  3. Budżet gminy 2010
   • Budżet gminy 2010 »»
  4. Budżet gminy 2009
   • Budżet gminy 2009 »»
  5. Budżet gminy 2008
   • Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za I pólrocze 2008r..doc »»
  6. Budżet gminy 2007
   • Budżet gminy 2007 »»
  7. Budżet gminy 2006
   • Budżet gminy 2006 »»
   • Sprawozdania z wykonania budżetu »»
  8. Dokumentacja z przebiegu kontroli
   • Kontrola wewnętrzna »»
   • Kontrola zewnętrzna »»
  9. Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
   • Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej »»
  10. Informacja o stanie samorządu
   • Informacja o stanie samorządu »»

 7. OŚWIADCZENIA
  1. Oświadczenia majątkowe
   • Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014 »»
   • Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji 2006-2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe za 2004 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe za 2005 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe za 2006 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe za 2007 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe za 2008 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe za 2009 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe za 2010 rok »»
  2. Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
   • Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014 »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z rozpoczęciem kadencji »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z zakończeniem kadencji 2006-2010 »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2004 rok »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2005 rok »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2006 rok »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2007 rok »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2008 rok »»
   • Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej za 2009 rok »»

 8. JEDNOSTKI GMINY
  1. Jednostki organizacyjne
   • Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu »»
   • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej »»
   • Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna »»
   • Oddział Przedszkolny w Główczycach »»
   • Oddział przedszkolny w Szemrowicach »»
   • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy »»
   • Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu »»
   • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej »»
   • Zamiejscowy oddział przedszkolny w Myślinie »»
   • Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli »»
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach »»
  2. Jednostki pomocnicze
   • Sołectwo Błachów »»
   • Sołectwo Bzinica Nowa »»
   • Sołectwo Bzinica Stara-Bąki »»
   • Sołectwo Główczyce-Zwóz »»
   • Sołectwo Gosławice »»
   • Sołectwo Klekotna »»
   • Sołectwo Kocury-Malichów »»
   • Sołectwo Kolejka »»
   • Sołectwo Ligota Dobrodzieńska »»
   • Sołectwo Makowczyce »»
   • Sołectwo Myślina-Turza »»
   • Sołectwo Pietraszów »»
   • Sołectwo Pludry »»
   • Sołectwo Rzędowice »»
   • Sołectwo Szemrowice »»
   • Sołectwo Warłów »»
Brak opisów spraw.


Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16