Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 
OGŁOSZENIA
 Informacja publiczna
 Udostępnianie informacji publicznej
 Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
 Konkursy ofert na wykonanie zadania publicznego
 Dofinansowanie do zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
 Nabór pracowników na wolne stanowiska w UMiG
WYBORY
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
 Burmistrz
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Rada Miejska
 Statut gminy
 Regulamin organizacyjny
 Majątek Gminy
ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB.
 Zasady i tryb działania władzy publicznej
 Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 Karty usług
 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
POLITYKA WEW. I ZAGR.
 Zamierzenia i działania władzy publicznej
 Projekty aktów normatywnych
 Programy z zakresu zadań publicznych oraz sposób ich realizacji
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
 Plan Odnowy Miasta Dobrodzień
DANE PUBLICZNE
 Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia
 Budżet gminy 2011
 Budżet gminy 2010
 Budżet gminy 2009
 Budżet gminy 2008
 Budżet gminy 2007
 Budżet gminy 2006
 Dokumentacja z przebiegu kontroli
 Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
 Informacja o stanie samorządu
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
JEDNOSTKI GMINY
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
DZIENNIK PODAWCZY
 Wyślij do nas e-pismo
STAN TWEJ SPRAWY


oraz jeden z numerów:

WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Regulamin organizacyjny
(ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ / Regulamin organizacyjny)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-05-12 10:21:06, dokument aktualny]


 

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 30/2011

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011r
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

§ 2Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  30/2011

                                                                                                    Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2011r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

W DOBRODZIENIU


Tekst ujednolicony 

Stan prawny na dzień 4  kwietnia 2011 r.

 

Opracowano na podstawie:

 

1.      Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2.01.2004r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

2.      Zarządzenia Nr 66/2006 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11.09.2006r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

3.      Zarządzenia Nr 5/2008 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14.01.2008r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

4.      Zarządzenia Nr 101/2008 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14.10.2008r w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

5.      Zarządzenia Nr 115/2008 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17.11.2008r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

6.      Zarządzenia Nr 2/2009 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2.01.2009r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

7.      Zarządzenia Nr 18/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25.02.2010r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

W DOBRODZIENIU

 

Misja Urzędu

 

Misją Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu jest zapewnienie profesjonalnej, rzetelnej, skutecznej i przyjaznej obsługi klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług poprzez:

 

1.      Sprawne i kompetentne załatwianie spraw w możliwie najszybszym terminie,

2.      Stosowanie skutecznych metod komunikowania się z mieszkańcami,

3.      Doskonalenie i przystosowanie bazy lokalowo-technicznej umożliwiającej sprawną obsługę mieszkańców,

4.      Umacnianie wizerunku Urzędu, jako instytucji przyjaznej i przejrzystej,

5.      Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

 

Część I. Postanowienia wstępne.

§ 1.

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu zwany dalej

Regulaminem, określa:

1)      zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu zwanego dalej Urzędem,

2)       organizację Urzędu,

3)      zasady funkcjonowania Urzędu,

4)      zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych (referatów, samodzielnych stanowisk pracy) w Urzędzie.

 

§ 2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobrodzień,

2)      Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobrodzieniu,

3)      Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dobrodzieniu,

4)      Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrz Dobrodzienia, Zastępca Burmistrza Dobrodzienia, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu.

 

 

 

§ 3.

 

1.      Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2.      Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3.      Siedzibą Urzędu jest miasto Dobrodzień.

4.      Urząd Miejski czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

 

 

Część II. Zakres działania i zadania urzędu.

 

§ 4.


Urząd Miejski w Dobrodzieniu działa w oparciu o:

1)      ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.),

2)      Statut Gminy,

3)      Statut Urzędu,

4)      niniejszy Regulamin,

5)      regulaminy i instrukcje wewnętrzne wydane przez Burmistrza w formie zarządzenia.

 

§ 5.

 

1.      Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

2.      Do zakresów działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych,

2)      zadań zleconych,

3)      zadań wykonywanych z zakresu administracji rządowej na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących,

4)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

5)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego.

 

Część III. Zasady funkcjonowania urzędu.


§ 6.

 

Urząd działa według następujących zasad:

1)      praworządności,

2)      służebności wobec społeczności lokalnej,

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4)      jednoosobowego kierownictwa;

5)      planowania pracy,

6)      kontroli zarządczej,

7)      podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 7.

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 8.

 

1.      Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2.      Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 tyś euro.

 

§ 9.

 

1.      Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

2.       Wykonując wyznaczone przez Burmistrza zadania, Zastępca Burmistrza zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań Miasta i Gminy, a zastępując Burmistrza w czynnościach nadzoruje i kieruje pracą Urzędu i innych jednostek organizacyjnych Urzędu.

3.      Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewni sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu oraz nadzoruje działalność referatu organizacyjno-samorządowego.

4.      Do zadań Skarbnika należą kompetencje określone ustawą o samorządzie gminnym oraz zadania powierzone mu przez organy samorządu oraz Burmistrza.

5.      Kierownicy referatów Urzędu kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

6.       Kierownicy referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

 

§ 10.

 

1.      Komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.      Komórki organizacyjne Urzędu są zobowiązane do współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

Część IV. Struktura organizacyjna Urzędu.

§ 11.

 

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1.        Kierownictwo Urzędu:

1)   Burmistrz - symbol B

2)   Zastępcy burmistrza - symbol Z

3)   Sekretarz- symbol S

4)   Skarbnik - symbol SK

2.        Komórki organizacyjne Urzędu oraz samodzielne stanowiska:

1)      Referat Organizacyjno-Samorządowy - symbol ORG

2)      Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO

3)      Referat Finansowo-Budżetowy - symbol FB

4)      Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami – symbol GK

5)      Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji - symbol RG

6)      Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC

7)      Radcy prawni – symbol RP

8)      Samodzielne stanowisko do spraw handlu - symbol HU

9)      Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i leśnictwa - symbol RL

10)  Samodzielne stanowisko do spraw budownictwa – symbol BUD

11)  Samodzielne stanowisko d/s obrony cywilnej – symbol OC

12)  Samodzielne stanowisko d/s ochrony przeciwpożarowej – symbol OP

13)  Samodzielne stanowisko ds. informatyki – symbol INF

14)  Samodzielne stanowisko ds. bhp – symbol BHP

15)  Samodzielne stanowisko ds. kontroli – symbol KN

 

Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

 

§ 12.


W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1)      Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego,

2)      Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,

3)      Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego,

4)      Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami,

5)      Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji.

 

§ 13.


Burmistrzowi bezpośrednio podlega: Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, z-ca Kier. USC, radcy prawni, referat rozwoju gospodarczego, inwestycji, ochrony środowiska i promocji, samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, samodzielne stanowisko do spraw handlu, samodzielne stanowisko ds. budownictwa, samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i ppoż., samodzielne stanowisko d/s kontroli, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, samodzielne stanowisko d/s bhp.

§ 14.


Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio: referat gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami oraz samodzielne stanowisko d/s. rolnictwa i leśnictwa.

 

§ 15.


Sekretarzowi podlegają bezpośrednio: referat organizacyjno-samorządowy oraz informatyk.

 

 § 16.

 

Skarbnikowi  podlega bezpośrednio: referat finansowo-budżetowy.

§ 17.

 

Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Część V. Zakresy działania Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Referatów i Samodzielnych Stanowisk.

 

§ 18.


Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1.      Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

2.      Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem.

3.      Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.

4.      Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5.      Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6.      Gospodarowanie mieniem komunalnym.

7.      Powierzanie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi.

8.      Upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9.      Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych.

10.  Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.

11.  Określanie sposobu wykonywania uchwał.

12.  Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i od pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

13.  Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.

14.  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu.

15.  Wykonywanie innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 19.


Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy przede wszystkim:

1.      Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2.      W porozumieniu z Sekretarzem przygotowywanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu pracowników.

3.      Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza.

4.      Prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy z zakresu gospodarki komunalnej, gruntami, mieszkaniowej oraz rolnictwa i leśnictwa.

5.      Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.

6.      Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

 

§ 20.


Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy a w szczególności:

1.      Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

2.      Sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i czuwanie nad jego aktualizacją.

3.      Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.

4.      Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy.

5.      Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy.

6.      Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz

akt osobowych pracowników, min:

1)      przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

2)      przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

3)      organizowanie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,

4)      kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych - nadzór.

7.      Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, oraz nadzorowanie spraw z zakresu zarządzania personelem.

8.      Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.

9.      Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

10.  Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

11.  Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.

12.  Nadzorowanie prac związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez pracowników Urzędu.

13.  Przeprowadzanie kontroli terminowego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki Urzędu.

14.  Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie działania i kompetencji Sekretarza.

15.  Prowadzenie dokumentacji związanej z podziałem administracyjnym Gminy.

16.  Nadzór nad przygotowaniem materiałów na Sesje Rady i posiedzenia Komisji.

17.  Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

18.  Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.

19.  Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i ich udostępnianiem zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

20.  Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

 

 

 

§ 21.


Do zadań Skarbnika należy:

1.      Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej Gminy wraz z częścią opisową.

2.      Sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu i informowanie o jej przebiegu.

3.      Sporządzenie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących zmian w budżecie na podstawie otrzymanych wniosków oraz zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

4.      Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do powstania zobowiązań finansowych.

5.      Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie obowiązków i kompetencji Skarbnika.

6.      Nadzór nad prawidłowością udzielania pomocy przedsiębiorcom.

7.      Opracowanie i przekładanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy.

8.      Opracowanie planu wykonawczego budżetu.

9.      Przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych.

10.  Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11.  Przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za dany rok.

12.  Współpraca z RIO, bankami i Urzędami Skarbowymi.

13.  Wykonanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

 

§ 22.


Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk należy w szczególności:

1.      Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy.

2.      Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

3.      Współdziałanie z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi na terenie Miasta i Gminy.

4.      Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej.

5.      Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.

6.      Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania.

7.      Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań.

8.      Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

9.      Realizowanie zamówień do 14 000 euro zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

10.  Przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji publicznej i ich udostępnianie zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

11.  Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań.

12.  Realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej.

13.  Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.

14.  Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

15.  Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

§ 23.


Do zadań Referatu Organizacyjno-Samorządowego należy:

1.      Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu poprzez:

1)      obsługę sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

2)      przyjmowanie i rejestracje pism i dokumentów wpływających do Urzędu a przekazywanych poszczególnym komórkom,

3)      wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji urzędowej droga pocztową,

4)      prenumeratę i rozdział wydawnictw urzędowych oraz prasy,

5)      wywieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Urzędu i prowadzenie rejestru tych ogłoszeń,

6)      obsługa centrali telefonicznej,

7)      organizowanie spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

2.      Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd.

3.      Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.

4.      Ewidencja czasu pracy pracowników.

5.      Nadzór nad prawidłowością przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

6.      Prowadzenie archiwum zakładowego.

7.      Rejestracja wniosków pracodawców zgłaszających fakt zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym, analiza dokumentacji i przygotowanie decyzji w sprawie wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez pracodawcę.

8.      Prowadzenie spraw związanych z ochrona zdrowia na terenie Gminy Dobrodzień.

9.      Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, m.in.:

1)      przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady Miejskiej Komisji stałych Rady,

2)      zapewnienie radnym oraz członkom Komisji materiałów umożliwiających ich uczestnictwo w Sesjach i pracach Komisji stałych Rady,

3)      sporządzanie protokołów z Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji stałych Rady,

4)      prowadzenie korespondencji Rady,

5)      rejestracja i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim referatom,

6)      przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego,

7)      przekazywanie uchwał Rady właściwym referatom i jednostkom organizacyjnym,

8)      udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z zadań publicznych realizowanych przez Radę w tym protokołów z posiedzeń Rady i Komisji,

9)      przygotowanie rozliczeń finansowych związanych z dietami radnych,

10)  nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz przekazywanie ich Przewodniczącemu Rady,

11)  prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.

 1. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
 2. Prowadzenie spraw z wiązanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich.
 3. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.
 4. Zaopatrywanie Urzędu w artykuły biurowe, środki czystości, meble, sprzęt biurowy i pozostałe wyposażenie.
 5. Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą.
 6. Koordynacja czynności związanych z prowadzeniem bieżących remontów w pomieszczeniach Urzędu oraz nadzór nad sprawami gospodarczymi.
 7. Zapewnienie czystości, estetyki budynku i biur Urzędu w tym nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 24.

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i należy:

1.      Prowadzenie spraw ewidencji ludności:

1)      rejestracja zgłoszeń meldunkowych,

2)      prowadzenie zbiorów meldunkowych:

a)      zbioru danych stałych mieszkańców,

b)     zbioru danych byłych mieszkańców,

c)zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy,

3)      aktualizacja danych zawartych w zbiorach meldunkowych,

4)      występowanie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL,

5)      udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych,

6)      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności,

7)      rejestracja zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,

8)      sporządzanie zestawień w zakresie kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,

9)      sporządzanie zestawień dla Urzędów Skarbowych o zarejestrowanych zgonach.

 

2.      Wydawanie dowodów osobistych:

1)      obsługa Systemu Dowodów Osobistych,

2)      prowadzenie rejestru wydanych i utraconych dowodów osobistych,

3)      przekazywanie danych z prowadzonej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

4)      udostępnianie danych z prowadzonej ewidencji,

5)      wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji
z prowadzonego zbioru danych,

6)      wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

3.      Sprawy wojskowe:

1)      przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

2)      uznawanie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, uznawanie żołnierza za niezbędnego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, orzekanie w sprawach rekompensat utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz zasiłków dla osób pełniących służbę zastępczą uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.

4.      Przeprowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

5.      Stały rejestr wyborców:

1)      prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

2)      sporządzanie spisów wyborców,

3)      sporządzanie spisów osób uprawnionych do wzięcia udziału w referendum,

wydawanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców.

6.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 25.

 

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy:

1.      Aktualizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków.

2.      Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz Budżetu JST, a w szczególności:

1)      kompletowanie dokumentów księgowych, dekretowanie i przygotowanie do księgowania,

2)      kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych i dokonywanie przelewów,

3)      bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej i jednostki samorządu terytorialnego,

4)      sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

5)      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy,

6)      prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,

7)      prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,

8)     ewidencja druków ścisłego zarachowania.

3.      Współdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izba Rachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i bankami.

4.      Prowadzenie spraw płacowych:

a)      sporządzanie list płac i obliczanie zasiłków pracowników Urzędu,

b)     sporządzanie list z dietami dla radnych,

c)      sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,

d)     wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika,

e)      prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, sprawdzanie rachunków, obliczanie podatku, rozliczanie z Urzędem skarbowym – prowadzenie rozliczeń rocznych oraz miesięcznych,

f)       prowadzenie kart zasiłkowych osób przebywających na L4 płatnych z funduszu płac i ZUS-u,

g)     prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu,

h)     naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu Miejskiego,

i)       sporządzanie rocznych rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu, radnych, umów zleceń itd.

5.      Wystawianie faktur VAT.

6.      Prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.

7.      Prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych.

8.      Prowadzenie rachunkowości podatkowej Urzędu:

1)      wymiar podatków i opłat lokalnych.

2)      prowadzenie ewidencji księgowej podatków.

3)      windykacja zaległości z tyt. podatków,

4)      przygotowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń podatkowych,

5)      sporządzanie sprawozdań podatkowych,

6)      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów podatkowych przez podatników,

7)      sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

8)      wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych,

9)      wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

9.      Rozliczanie dotacji udzielnych z budżetu gminy.

10.  Rozliczanie inwentaryzacji.

11.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 26.


Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami należy:

1.      W zakresie gospodarki komunalnej:

1)      zakładanie i zarządzanie cmentarzami komunalnych oraz ich likwidacja,

2)      organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i cmentarzami nieczynnymi pozbawionymi opieki,

3)      gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi,

4)      zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwalnianym z zakładów karnych,

5)      nadzór nad prawidłową gospodarką lasami komunalnymi,

6)      nadzorowanie inwestycji drogowych i mostowych oraz zarządzanie siecią dróg będących w zarządzie Gminy,

7)      nadzór i kontrola działalności komunalnej w zakresie:

a)      utrzymania zieleni miejskiej,

b)     utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy,

c)zimowego utrzymania szlaków komunikacyjnych, będących w zarządzie Gminy,

d)     organizacji targowiska,

e)      zużycia energii elektrycznej.

8)      prowadzenie spraw Gminy dotyczących ochrony zabytków,

9)      ochrona wód i ochrona przed powodzią,

10)  przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, opinii i wniosków w zakresie stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii,

11)  realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie w zakresie odpadów komunalnych,

12)  koordynacja i obsługa zadań w ramach współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

13)  opracowywanie wniosków w zakresie uzyskania środków pomocowych krajowych oraz współpraca w opracowaniu wniosków w zakresie uzyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej, dla inwestycji drogowych.

2.      W zakresie gospodarki gruntami:

1)      przygotowanie trenów pod ogrody działkowe,

2)      przygotowanie terenów inwestycyjnych,

3)      przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

4)      gospodarka gruntami stanowiącymi mienie komunalne; ustalanie trybu ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz przekazywanie ich na cele szczególne oraz ustalanie ich wartości, ceny i opłat za korzystanie z nich,

5)      prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,

6)      komunalizacja gruntów,

7)      regulacja stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości będących w zasobie Gminy,

8)      nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

9)      sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji leśnej oraz zestawienia dotyczące użytków rolnych,

10)  organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności i dzierżawę nie-ruchomości stanowiących własność Gminy.

3.      Sprawowanie nadzoru nad pracownikami gospodarczymi w zakresie powierzonych im zadań.

4.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 27.


Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji należy:

1.      Opracowywanie planów rozwoju Gminy i programów międzygminnych.

2.      Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta i Gminy.

3.      Działanie na rzecz właściwego przygotowania projektów inwestycyjnych.

4.      Przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji w Gminie.

5.      Współorganizowanie, nadzorowanie oraz przechowywanie dokumentów udzielanych zamówień zgodnie z wprowadzonym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 14 .000 euro.

6.      Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi inwestycjami.

7.      Przygotowywanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym.

8.      Ustanawianie ograniczeń, co do korzystania z urządzeń technicznych uciążliwych dla środowiska.

9.      Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, prawidłowej gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska przed odpadami.

10.  Opracowywanie programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami oraz ich aktualizacja.

11.  Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym:

1)      naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

12.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

1)      wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2)      udostępnienie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

13.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, w tym:

1)      wydawanie pozwoleń na odbiór odpadów,

2)      opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

14.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w tym:

1)      wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

15.  Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

16.  Dbanie o wygląd strony internetowej Dobrodzienia (szata graficzna), oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej i stronie BIP-u.

17.  Podejmowanie działań, których celem jest poprawa wizerunku Gminy oraz wspieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy,.

18.  Sporządzanie wniosków o środki pomocowe (finansowe) pochodzące z funduszy unijnych i innych.

19.  Przygotowywanie małych projektów w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych dla Gminy Dobrodzień i jednostek organizacyjnych Gminy.

20.  Rozliczanie pozyskanych środków pomocowych pochodzących z funduszy unijnych i innych.

21.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 28.


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1.      Rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.

2.      Sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego.

3.      Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

4.      Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

5.      Przekazywanie stuletnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego.

6.      Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

7.      Wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego.

8.      Wydawanie decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska.

9.      Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

10.  Organizacja uroczystości jubileuszowych dla małżonków obchodzących jubileusz
50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz rocznic urodzinowych.

11.  Prowadzenie bieżącej korespondencji krajowej i konsularnej.

12.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 29.


Do samodzielnego stanowiska do spraw handlu i usług należy prowadzenie spraw związanych z:

1.      Weryfikacją składanych wniosków  EDG-1

2.      Prowadzenie rejestrów ewidencji działalności gospodarczej i wprowadzanie bieżących zmian.

3.      Wydawanie zaświadczeń związanych z ewidencją działalności gospodarczej.

4.      Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

5.      Wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS, Urzędem Statystycznym i innymi instytucjami poprzez bieżące przesyłanie kopii wniosków EDG-1 i wydawanych dokumentów z ewidencji działalności gospodarczej.

7.      Realizacja uchwał Rady w sprawie miejsc usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

8.      Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9.      Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

10.  Wydawanie decyzji o cofaniu i wygaszaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

11.  Prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń.

12.  Wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpłatach z tytułu korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

13.  Wydawanie zezwoleń i wypisów z zezwoleń na transport drogowy osób na terenie Gminy.

14.  Wydawanie licencji na taksówkę.

15.  Prowadzenie ewidencji pól biwakowych, gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

16.  Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenia do ewidencji gospodarstw Agroturystycznych, pól biwakowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

17.  Wydawanie decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych.

18.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

19.  Opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

20.  Przygotowanie wszystkich procedur konkursowych dotyczących pożytku publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego m.in. poprzez:

1)      przygotowanie ogłoszeń otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania   

publicznego,

2)      rozstrzygnięcie konkursu, przygotowanie protokołu, podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze ofert,

3)      przechowywanie dokumentów związanych w/w zadaniem

21.  Prowadzeniem spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

22.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 30.


Do samodzielnego stanowiska do spraw rolnictwa i leśnictwa należą sprawy:

1.      Zatwierdzanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w sferach ochronnych.

2.      Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.

3.      Postępowanie z bezdomnymi zwierzętami.

4.      Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi.

5.      Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne.

6.      Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą.

7.      Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami.

8.      Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

9.      Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.

10.  Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zakazie uprawy maku i wydawanie zezwoleń na uprawę konopi.

11.  Gospodarka łowiecka.

12.  Zgłaszanie przypadków chorób zakaźnych u zwierząt.

13.  Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

14.  Przygotowywanie wyborów do Izby Rolniczej.

15.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowych Funduszy Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunalnych polegających na:

1)      obowiązkowym sprawdzeniu zawarcia przez rolników umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych położonych na terenie Gminy.

16.        Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

17.        Program Odnowy Wsi.

18.        Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 31.


Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw budownictwa należą sprawy:

1.      Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.

2.      Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3.      Wydawanie bądź opiniowanie wskazań lokalizacyjnych.

4.      Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5.      Określanie zespołu dawnej zabudowy.

6.      Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

7.      Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

8.      Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9.      Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny.

10.  Prowadzenie spraw z zakresu podziału, scalania, rozgraniczania i wymiany nieruchomości.

11.  Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy, celem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.

12.  Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

13.  Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

14.  Dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza .

§ 32.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej należą sprawy:

1.      Realizowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania Miasta i Gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2.      Organizowanie doręczania dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej        w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej.

3.      Organizacja  szkoleń w dziedzinie obronności.

4.      Realizacja przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

5.      Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń  na rzecz obrony.

6.      Planowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

7.      Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.

8.      Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

9.      Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.

10.  Przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

11.  Organizowanie ewakuacji ludności.

12.  Planowanie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.

13.  Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki materiałowo techniczne będące na wyposażeniu Gminnego magazynu OC.

14.  Prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej.

15.  Prowadzenie bazy OC.

16.  Doskonalenie systemu reagowania kryzysowego:

1)      opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia planów reagowania kryzysowego,

2)      organizacja ćwiczenia zespołu reagowania kryzysowego,

3)      rozbudowa i wyposażenie miejsc pracy gminnego zespołu reagowania   kryzysowego,

17.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza

 

§ 33.


Do zakresu działania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należą sprawy:

1.      Zapewnienia ochrony informacji niejawnych.

2.      Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.

3.      Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochro-nie tych informacji.

4.      Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.

5.      Opracowywanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jej realizacji.

6.      Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 34.

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ochrony przeciwpożarowej należą sprawy:

1.      Nadzór nad ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy.

2.      Zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń i sprzętu zapewniającego funkcjonowanie tych jednostek.

3.      Zapewnienie na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia pożarów.

4.      Prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie Gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek.

5.      Nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym jednostkom OSP.

6.      Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia jednostkom ochotniczym straży pożarnych:

1)      środków alarmowania i łączności,

2)      pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania oraz materiałów niezbędnych do konserwacji, eksploatacji i naprawy,

3)      środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

7.      Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,

8.      Współdziałanie z odpowiednimi stanowiskami pracy urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie remontów strażnic i zbiorników wodnych.

9.      Sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową  OSP.

10.  Prowadzenie rejestracji terenowych OSP.

11.  Rozliczanie godzin pożarowych Członków OSP biorących udział w akcji gaśniczej.

12.  Wydawanie zaświadczeń kierowcom OSP uprawniających do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego na terenie Gminy.

13.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 35.

 

Do zakresu działania radców prawnych należy:

1.      Obsługa prawna i zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa w tym zwłaszcza:

1)      opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych – uchwał, postanowień, zarządzeń i innych dokumentów,

2)      obsługa prawna:

a)      Rady,

b)     Referatów Urzędu, samodzielnych stanowisk,

c)      Komunalnych Jednostek Organizacyjnych,

3)      nadzór nad stosowaniem przepisów k.p.a.

4)      prowadzenie wykazu obowiązujących przepisów prawa miejscowego,

5)      opiniowanie projektów umów i porozumień,

6)      wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

7)      wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej,

8)      Informowanie pracowników o zmianach w przepisach prawnych, aktualizacja Statutu Gminy,

9)      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 36.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska informatyka należą sprawy:

1.      Obsługa istniejących i wdrażanie nowych systemów komputerowych w Urzędzie.

2.      Obsługa połączenia internetowego.

3.      Archiwizowanie,  przechowywanie danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie w formie elektronicznej

4.      Wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych.

5.      Aktualizowanie serwisów internetowych Gminy.

6.      Administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi.

7.      Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.

8.      Zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między Urzędem a Internetem.

9.      Zarządzanie strukturą Gminnego serwisu internetowego i rozwijanie technologii ułatwiającej kontakt z mieszkańcami Gminy przez Internet.

10.  Terminowe dokonywanie aktualizacji licencji oprogramowania.

11.  Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji przekazywanych przez pracowników Urzędu.

12.  Nadzór nad prawidłowym wprowadzaniem danych do BIP przez osoby do tego upoważnione.

13.  Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego.

14.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 37.

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. bhp należy:

1.      Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

2.      Przeprowadzanie kontroli warunków pracy.

3.      Udział w dochodzeniach powypadkowych, rejestracja, kompletowani i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.

4.      Przeprowadzanie szkoleń bhp (wstępnych ogólnych i okresowych) z pracownikami urzędu oraz szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach posiadanych kompetencji.

5.      Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej bhp i ppoż.

6.      Współpraca z instytucjami, służbami i strażami w zakresie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.

7.      Realizowanie zadań nałożonych przez zwierzchnie służby ochrony przeciw-pożarowej.

8.      Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli pomieszczeń urzędu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz opracowanie wniosków dla Burmistrza w tym zakresie.

9.      Uczestniczenie w pracach komisji pożarowo technicznej.

10.  Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem w przelotowości dróg komunikacyjnych służących celom ewakuacji, ich oznakowaniem.

11.  Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia, stanem sprawności technicznej i konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.

12.  Uaktualnianie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Urzędu.

13.  Nadzór nad terminowością wykonywanych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku Urzędu:

1)      przewodów dymowych i wentylacyjnych,

2)      instalacji elektrycznej i odgromowej,

3)      konstrukcji budowlanej.

14.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

§ 38.


Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kontroli  należy:

1.      Opracowywanie planów kontroli jednostek organizacyjnych.

2.      Prowadzenie kontroli finansowych kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w gminnych jednostkach organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania.

3.      Sporządzanie protokołów zawierających wyniki kontroli oraz przedkładanie ich Burmistrzowi.

4.      Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy udzielonych jednostkom nie będących jego jednostkami organizacyjnymi.

5.      Przeprowadzanie kontroli z realizacji wniosków pokontrolnych oraz przedkładanie Burmistrzowi protokołów z w/w kontroli.

6.      Wykonanie kontroli wewnętrznej w urzędzie na zlecenie Burmistrza Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych).

7.      Wykonanie czynności z zakresu zadań kontroli zarządczej.

8.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.


Zakresy działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy wskazanych w § 18 – 38 regulaminu nie posiadają charakteru wyczerpującego.

 

Część VI. Tryb pracy Urzędu oraz uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 39.


Nawiązanie jak i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi następuje w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych, kodeks pracy oraz regulaminy działające w Urzędzie.

§ 40.

 

1.      Czas pracy pracowników Urzędu wynosi 40 godzin tygodniowo, a rozkład pracy określa regulamin pracy Urzędu ustalony zarządzeniem Burmistrza.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może ustalić indywidualny czas pracy pracownika.

§ 41.

 

1.      Do obowiązków pracowników oprócz przewidzianych ustawą o pracownikach samorządowych należy:

1)      przestrzeganie ustalonego w Urzędzie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,

2)      dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiednich inicjatyw,

3)      przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

2.      Do obowiązków Urzędu jako zakładu pracy należy w szczególności:

1)      zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami,

2)      organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wydajności i należytej jakości pracy,

3)      zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

4)      ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

5)      zaspokajanie w miarę posiadanych środków, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,

6)      stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów ocen pracowników oraz wyników ich pracy.

§ 42.


W zakresie dyscypliny pracy, zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień, urlopów, nagród i wyróżnień, kar za naruszenie porządku i dyscypliny stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące oraz ustawę o pracownikach samorządowych.

Część VII. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych.

§ 43.

 

1.      Organy samorządowe wydają akty prawne powszechnie obowiązujące na obszarze Miasta i Gminy w formie uchwał.

2.      Akty prawne ustanawiają:

1)     Rada w formie uchwał,

2)      Burmistrz w formie zarządzeń – nie dotyczy wydawania zarządzeń porządkowych.

3.      Projekty aktów wymienionych w ust. 2 przygotowują właściwe rzeczowo referaty.

4.      Referat przygotowujący projekty aktów, o których mowa wyżej przedstawia je do zaopiniowania:

1)      Skarbnikowi – jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe,

2)      Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Samorządowego – jeżeli treść aktu dotyczy problematyki organizacyjnej,

3)      Radcom prawnym Urzędu,

4)      właściwej Komisji Rady – gdy akt stanowić ma prawo miejscowe oraz gdy opinii Komisji wymaga uchwała Rady.

5.      W miarę potrzeby przygotowywane projekty aktów prawnych powinny być konsultowane z przedstawicielami zainteresowanych organizacji społecznych, związków zawodowych i innych.

6.      Uzasadnienie projektu winno wskazywać na cel opracowania aktu (opis stanu faktycznego i zamierzone efekty wprowadzenia go w życie oraz inne możliwości uregulowania jego przedmiotu) z argumentacją za dokonanym w projekcie wyborem.

7.      Obsługa prawna Urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną i formę prawną w porozumieniu z referatem, który opracował projekt.

8.      Tak opracowany projekt trafia na sesję pod obrady Rady.

§ 44.

 

1.      Przepisy Miasta i Gminy ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, chyba, że szczególne przepisy prawa stanowią inaczej.

2.      W zakresie określonym ustawą akty prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

3.      Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

 

 

Część VIII. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie.

 

§ 45.

 

1.      Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.

2.      Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3.      Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu (referatów, samodzielnych stanowisk) oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

 

§ 46.

 

1.      Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.

2.      Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

3.      Referat Organizacyjno-Samorządowy prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Sekretarza i kierowników referatów.

§ 47.

 

1.      Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

1)      udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

2)      rozstrzygania sprawy w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia sprawy,

3)      uzupełnienia w miarę możliwości brakującej dokumentacji we własnym zakresie,

4)      informowania zainteresowanych stron o stanie załatwiania ich sprawy,

5)      powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

6)      informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

2.      Interesanci mają prawo uzyskiwać informacji w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub e-mail.

§ 48.

 

1.      Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. od 1300 do 1600, a jego zastępca w poniedziałki w godz. od 1230 do 1530.

2.      Sekretarz oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy Urzędu.

3.      Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu.

4.      Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.

 

Część IX. Organizacja działalności kontrolnej.

§ 49.

 

1.      Zadaniem kontroli jest w szczególności:

1)      stwierdzenie zgodności działania kontrolowanej jednostki z przepisami prawa,

2)      badanie efektywności działania,

3)      ujawnianie niewykorzystanych rezerw, nadużyć i niegospodarności,

4)      ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych,

5)      wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie ujawnionych nieprawidłowości i uchybień,

6)      ujawnienie i wskazywanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania.

2.      System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzną i zewnętrzną

3.      Kontrolę zewnętrzną wykonuje w zakresie przyznanych przez Burmistrza pełnomocnictw:

1)      referat finansowo-budżetowy w stosunku do jednostek nadzorowanych w zakresie wykonywania budżetu oraz planu finansowego dla zadań zleconych oraz prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane,

2)      pracownicy referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.

4.      Kontrolę wewnętrzną wykonują:

1)      Burmistrz lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),

2)      Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy referatów Urzędu w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych,

3)      referat finansowo-budżetowy i referat organizacyjno-samorządowy w zakresie przyznanych mu uprawnień.

§ 50.


Koordynację działalności kontrolnej w Urzędzie sprawuje Sekretarz.

 

§ 51.

 

Szczególne zasady oraz tryb organizacji i wykonywania kontroli określa w drodze zarządzenia Burmistrz.

 

 

Część X. Kontrola zarządcza.

§ 52.

1.      Kontrolę zarządczą w Gminie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, określonych w szczególności w Strategii Rozwoju  oraz budżecie Gminy w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2.      Kontrola zarządcza obejmuje:

1)      zgodność działalności z przepisami prawa,

2)      skuteczność i efektywność działania,

3)      wiarygodność sprawozdań finansowych,

4)      ochronę zasobów,

5)      przestrzeganie i promowanie zasad estetycznego postępowania,

6)      efektywność i skuteczność przepływu informacji,

7)      zarządzanie ryzykiem.

3.      Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie reguluje odrębne zarządzenie.

 

Część XI. Zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 53.

 

1.      Organizację prac kancelaryjnych w urzędzie określa instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków międzygminnych,

2.      Zakres dotyczący podejmowania rozstrzygnięć, podpisywania dokumentów, pism i decyzji określa również niniejszy regulamin.

 

§ 54.


1. Rozstrzygnięcia podejmują:

1)      Burmistrz, jego Zastępca i Sekretarz  – w granicach dokonanego podziału zadań i udzielonych upoważnień,

2)      kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk – w ramach udzielonych upoważnień,

3)      podjęcie rozstrzygnięcia oznacza podpisanie dokumentu będącego materialną postacią rozstrzygnięcia i jest zgodą na zaproponowaną treść dokumentu, sposób i formę załatwienia sprawy.

§ 55.

 

1.      Burmistrz podpisuje osobiście:

1)      zarządzenia, regulaminy,

2)      decyzje administracyjne,

3)      dokumenty kierowane do organów administracji rządowej,

4)      pisma kierowane do Najwyższej Izby Kontroli,

5)      odpowiedzi na interpelacje i wnioski dotyczące bezpośrednio podległych mu osób,

6)      odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące bezpośrednio podległych mu osób,

7)      inne pisma (dokumenty) które zastrzegł sobie odrębnymi decyzjami i poleceniami służbowymi.

2.      Zastępca Burmistrza i Sekretarz  w ramach udzielonych upoważnień przez Burmistrza dokonują:

1)      wstępnej aprobaty spraw wymienionych w ust. 1,

2)       podpisywania z upoważnienia Burmistrza odpowiedzi na sprawy określone w ust. 1 ( w wypadku jego nieobecności).

 

Część XII. Przepisy końcowe.

§ 56.

 

1.      Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy zawierają zakresy czynności tych pracowników.

2.      Na czas nieobecności pracowników w pracy, ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni.

3.      Przy zmianach personalnych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu pracy i obowiązków.

4.      Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników Urzędu regulują postanowienia regulaminu pracy w Urzędzie.

5.      Pisma i decyzje wychodzące na zewnątrz Urzędu podpisują członkowie  kierownictwa oraz osoby pisemnie do tego upoważnione.

 

§ 57.


Spory kompetencyjne rozstrzyga Burmistrz.

§ 58


Zmiana postanowień niniejszego regulaminu może być dokonana w trybie przewidzianym dla jego zadania.

 

Schemat organizacyjny.doc 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Schemat organizacyjny.doc (rozmiar 266,00 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2011-05-12 09:48:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • SCHEMAT ORGANIZACYJNY.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2006-09-13 10:24:21, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • SCHEMAT ORGANIZACYJNY.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:14:14 do 2006-09-13 10:25:07]
  [załącznik usunął Piotr Więdłocha]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1843

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5663

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dod. schemat organizacyjny
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
  tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
  e-mail: urzad@dobrodzien.pl
  strona www: www.dobrodzien.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-08 13:53:16