Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2004-01-29 17:18:20, dokument aktualny]


1. Organy samorządowe miasta wydają akty prawne powszechnie obowiązujące na obszarze miasta i gminy
    w formie uchwał.
2. Akty prawne ustanawiają:
  a. Rada w formie uchwał,
  b. Burmistrz w formie zarządzeń – nie dotyczy wydawania zarządzeń porządkowych.
3. Projekty aktów wymienionych w ust. 2 przygotowują właściwe rzeczowo referaty.
4. Referat przygotowujący projekty aktów, o których mowa wyżej przedstawia je do zaopiniowania:
  a. Skarbnikowi Gminy – jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wywołać skutki finansowe,
  b. Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Samorządowego – jeżeli treść aktu dotyczy problematyki
      organizacyjnej,
  c. Radcom prawnym Urzędu,
  d. Kierownikom innych referatów, jeżeli zamierzona regulacja obejmuje problematykę dotyczącą zakresu tych
      referatów,
  e. właściwej Komisji Rady – gdy akt stanowić ma prawo miejscowe oraz gdy opinii Komisji wymaga uchwała
      Rady.
5. W miarę potrzeby przygotowywane projekty aktów prawnych powinny być konsultowane z przedstawicielami
    zainteresowanych organizacji społecznych, związków zawodowych i innych,
6. Uzasadnienie projektu winno wskazywać na cel opracowania aktu (opis stanu faktycznego i zamierzone
    efekty wprowadzenia go w życie oraz inne możliwości uregulowania jego przedmiotu) z argumentacją za
    dokonanym w projekcie wyborem,
7. Obsługa prawna Urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz
    wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną
    i formę prawną w porozumieniu z referatem, który opracował projekt.
8. Tak opracowany projekt trafiana sesję pod obrady Rady Miejskiej
9. Przepisy miasta i gminy ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub inny
    sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, chyba, że szczególne przepisy prawa
    stanowią inaczej.
10. W zakresie określonym ustawą przepisy miasta i gminy ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
11. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.
12. Powyższe postanowienia nie mogą być sprzeczne z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów,
     ustalającymi szczegółowy tryb i zasady postępowania w sprawach opracowywania, opiniowania
     i konsultowania projektów ustanawiających przepisy prawa miejscowego oraz ich wydawania.

opr. Róża Koźlik


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2983
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl