WYMELDOWANIE
(ZASADY FUNKC. WŁADZY PUB. / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw)
[opublikował(a): Piotr Więdłocha dnia 2011-07-13 12:51:15, dokument aktualny]


Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” zgłaszając organowi gminy następujące dane:
1) nazwisko i imiona,
2) nazwisko rodowe,
3) nazwiska i imiona poprzednie,
4) imiona rodziców,
5) nazwiska rodowe rodziców,
6) stan cywilny,
7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe,
8) płeć,
9) datę i miejsce urodzenia,
10) obywatelstwo,
11) numer PESEL,
12) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych,
13) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące,
14) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
15) o wykształceniu.

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu, osoba wymeldowująca się wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” zgłaszając organowi gminy dane zawarte w formularzu.
Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu się dokonuje się ustnie w organie gminy.

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się na formularzu „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące”.
Wymagane dokumenty:
1) dowód osobisty,
2) odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość,
3) książeczka wojskowa – w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
Opłaty:
bez opłaty
Termin załatwienia sprawy:
w obecności strony
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. nr 139 poz.993 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.12.2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010r. nr 257 poz. 1743)

Opracował(a): Marzena Kurowska

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 307

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1206

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Plac Wolności 1
tel.: (34) 3575100, faks: (34) 3575105
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: www.dobrodzien.pl